Jdi na obsah Jdi na menu
 

Úraz při sportovní reprezentaci zaměstnavatele není pracovním úrazem, není-li dána souvislost s plněním pracovních úkolů

21 Cdo 2114/2013 (připravil Jan Procházka) 

Úraz při sportovní reprezentaci zaměstnavatele není pracovním úrazem, není-li dána souvislost s plněním pracovních úkolů Zaměstnavatel je oprávněn (s výjimkami vyplývajícími z ustanovení § 41 až 43 zák. práce) od zaměstnance vyžadovat jen takové pracovní úkony, které spadají do rámce sjednaného druhu práce. Vydá-li zaměstnavatel zaměstnanci příkaz k výkonu činnosti, která nespadá do jeho pracovních povinností, není zaměstnanec povinen ho uposlechnout; podrobí-li se mu však a utrpí-li při výkonu takové činnosti úraz, nemůže být jeho právní postavení horší, než když utrpí úraz při výkonu pracovních povinností vyplývajících ze základních pracovněprávních vztahů. Za pracovní se proto považuje také úraz, který zaměstnanec utrpěl při výkonu jiné činnosti než patří do jeho pracovních povinností, konal-li tuto činnost na příkaz zaměstnavatele. Plněním pracovních úkolů je rovněž činnost, kterou zaměstnavatel konal na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, jakož i činnost konaná z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, vše za předpokladu, že šlo o činnost konanou pro zaměstnavatele. Pro závěr, zda taková činnost je plněním pracovních úkolů, nejsou významné motivy či pohnutky zaměstnance (vzdálenější předpoklady a představy, z nichž zaměstnanec vycházel), ale to, zda se jednalo - vzhledem k činnosti, při níž došlo k úrazu - z hlediska věcného (vnitřního účelového), místního a časového objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele. Na uvedeném závěru nic nemění ani to, že žalobce měl "reprezentovat žalovaného", neboť šlo jen o vystupování jménem žalovaného, obvyklé při sportovní hře nebo ve sportovních soutěžích (pořádaných pro zaměstnance různých zaměstnavatelů), a nikoliv o plnění pracovních úkolů pro žalovaného.

Celý judikát naleznete zde.

 
 

 

 
TOPlist