Jdi na obsah Jdi na menu
 

Pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu

14. 4. 2020 - připravila Eva Procházková

Prakticky vše, co se nyní kolem nás děje, je nějakým způsobem ovlivněno situací vzniklou šířením nemoci COVID-19. Šíření této nemoci a nedostatek ochranných prostředků vedl k tomu, že někteří poskytovatelé pracovnělékařských služeb dočasně omezili své služby, byť už se situace začíná stabilizovat.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti koronavirem SARS CoV-2 nouzový stav, který svým schválením Poslanecká sněmovna prodloužila do 30. dubna 2020, přijala vláda dvě (prakticky totožná) krizová opatření, která se týkají pracovněprávních prohlídek.

Vstupní prohlídka a zdravotní průkaz

Vláda rozhodla usnesením vlády č. 280 ze dne 23. března 2020 (vyhlášeno pod č127/2020 Sb.), jež nahradilo usnesením vlády č. 214 ze dne 15. března 2020 (vyhlášeno pod č. 84/2020 Sb.), že u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení krizového opatření po dobu nouzového stavu (zatím tedy pravděpodobně do 30. dubna 2020), lze nahradit čestným prohlášením podle vzoru:

  • zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
  • posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (“vstupní prohlídka”) dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedeným je nutno uvést, že prohlášení má být učiněno podle vzoru, jež tvoří přílohu č. 1 krizového opatření. Bohužel usnesení vlády č. 280 žádnou přílohu neobsahuje. Jak tedy prohlášení vyhotovit? Prakticky totožné znění části týkající se pracovnělékařských prohlídek obsahovalo i znění usnesení vlády č. 214, které vzorové prohlášení obsahovalo (byť s ohledem na vývoj situace by se hodilo prohlášení aktualizovat). Doporučený postup je i v souladu s přístupem Ministerstva zdravotnictví ČR, které na svých stránkách uvádí právě odkaz na prohlášení, jež tvořilo přílohu zrušeného usnesení vlády č. 214.1

Co však až skončí nouzový stav? Má smysl, aby zaměstnanec absolvoval ještě vstupní prohlídku či vystavení zdravotního průkazu? V této situaci bych namísto vstupní prohlídky, která by mohla skončit i vystavením posudku se závěrem „zdravotně nezpůsobilý“, což by mohlo zaměstnavatele dostat do prekérní situace, doporučovala vyslat zaměstnance na mimořádnou lékařskou prohlídku. Tento přístup je doporučován i ve stanovisku.2 Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně. Nicméně tato odborná společnost tento postup doporučuje jen u prací spadajících do kategorie 1. V případě prací, jež jsou zařazovány do 2, 2R, 3 a 4 kategorie rizikových prací, by dle uvedeného stanoviska měla být vstupní prohlídka provedena. Posuzující lékař by měl na základě své úvahy posoudit dané okolnosti, tj., zda je možné zaměstnance nechat vykonávat tuto práci i v situaci, kdy nebude možné získat dokumentaci či podstoupit některá vyšetření. Je tedy na zaměstnavateli, aby zvážil případná rizika plynoucí z nahrazení vstupní prohlídky prohlášením zaměstnance.

Podle názoru autorky by si zdravotní průkaz měl zaměstnanec nechat vystavit bezprostředně po ukončení nouzového stavu.

Periodické prohlídky

Ohledně periodických lékařských prohlídek ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády č. 280 (a dříve č. 214) stanoví, že je po dobu nouzového stavu není třeba provádět.

Pokud tedy během nouzového stavu uběhla platnost lékařského posudku, není třeba tyto prohlídky provést do doby skončení nouzového stavu, aniž by se tím zaměstnavatel vystavoval nějaké sankci. Nicméně po skončení nouzového stavu není dána žádná lhůta, ve které je možné periodickou prohlídku absolvovat dodatečně bez sankce, proto lze doporučit ani tuto situaci nepodcenit.

Výstupní a mimořádné prohlídky

Na tyto druhy lékařských prohlídek se krizová opatření nevztahují, proto je třeba je provádět v právních předpisech indikovaných situacích a lhůtách.

Zaměstnavatelé by měli mít na paměti ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou povinni nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Z této povinnosti krizové opatření výjimku neumožňuje. Proto je na uváženou, zda zaměstnavatel využije možnosti neprovádět/odložit výše uvedené lékařské prohlídky.

linka_520.jpg

1) MZCR - Pracovnělékařské služby v souvislostech s šířením koronaviru SARS CoV-2
2) Stanovisko Společnosti pracovního lékařství ČLS J. E. Purkyně k pracovnělékařským službám (PLS) v době trvání nouzového stavu vydané k datu 18. 3. 2020 dostupné na https://www.pracovni-lekarstvi.cz/

 
 

 

 
TOPlist