Kurzarbeit – vize a aktuální stav

Helena Hangler

Datum publikace: 05.11.2020

Dosavadní vývoj

Od letošního jara se Česká republika potýká s koronavirem SARS CoV-2. Reakcí na vzniklou epidemii bylo v oblasti pracovního práva vytvoření tzv. programu Antivirus, který má podnikatelské sféře ulehčit překlenutí ekonomických dopadů této epidemie tím, že stát poskytne finanční příspěvek na mzdové náklady; tím se zabrání masovému propouštění zaměstnanců a nedojde tak ke zvýšení nezaměstnanosti. Program Antivirus – režimy A až C - tak vznikl na ad hoc bázi jako bezprostřední reakce na negativní dopady epidemie.

Co je kurzarbeit?

Současně se spuštěním programu Antivirus začal být diskutován i tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit je systémová právní regulace, která má umožňovat státu poskytnout finanční podporu soukromé sféře v jakékoli závažné situaci; cílem je kompenzovat mzdové náklady (či jejich část), zamezit hromadnému propouštění zaměstnanců a omezit tak negativní dopady dané mimořádné situace na ekonomiku státu. Stávající zákon o zaměstnanosti určitou úpravu tohoto institutu již obsahuje; vzhledem ke znění daného ustanovení je ovšem v praxi prakticky nevyužitelná. To by měla vyřešit nově připravovaná novela, která upraví kurzarbeit komplexně.

Na rozdíl od Antiviru má tedy kurzarbeit fungovat jako obecné řešení pro vícero mimořádných událostí a nikoli jako jednorázový program pomoci reagující na aktuální epidemii. V principu jsou si ovšem oba instituty podobné a kurzarbeit se v některých aspektech shoduje s běžícími režimy Antiviru.

Legislativní proces

Úprava kurzarbeitu má být obsažena v zákoně o zaměstnanosti jako tzv. podpora v době částečné nezaměstnanosti. Příslušná novela byla předložena vládou v září tohoto roku. Dle původních představ měla být úprava účinná již od listopadu a plynule tak navázat na běžící program Antivirus. Nicméně vzhledem k tomu, že se nepodařilo zákon projednat ve stavu legislativní nouze, je tento termín již zcela nereálný. Novela je aktuálně ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně ČR a bylo k ní již podáno téměř 40 pozměňovacích návrhů. Vzhledem ke zpoždění přijetí této úpravy bylo již rozhodnuto o prodloužení další podpory v rámci programu Antivirus (program A již prodloužen do konce tohoto roku).

Základní parametry

Kurzarbeit by se podle vládního návrhu měl uplatnit následujícím způsobem:

  • o využití kurzarbeitu rozhodne vláda a jeho poskytnutí, včetně konkrétních podmínek bude stanoveno ve vládním nařízení;
  • poskytnutí podpory bude možné, pokud je závažným způsobem ohrožena ekonomika státu, z důvodu přírodní pohromy, epidemie, kybernetického útoku, nebo jiné mimořádné situace – uvedený výčet je velmi široce formulován a vládě je dána značná diskrece pro využití tohoto nástroje;
  • podpora může být poskytována po dobu maximálně 12 měsíců (v rámci 24 měsíčního období);
  • podpora je určena pouze pro zaměstnance s pracovní smlouvou na dobu neurčitou po uplynutí 3 měsíců trvání pracovního poměru (tedy typicky po uplynutí zkušební doby);
  • výše podpory činí 70% průměrného hodinového čistého výdělku, maximálně však jednonásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí;
  • zaměstnavatel je povinen písemně informovat zaměstnance o tom, že nastala překážka v práci na straně zaměstnavatele;
  • podpora může být omezena na část území ČR, příp. na určité odvětví ekonomiky;
  • podpora je využitelná pouze pro překážky v práci uvedené v §§207 až 209 ZP, pokud rozsah přidělované práce je v rozmezí 20 – 80%;
  • podporu poskytuje úřad práce na základě elektronického podání zaměstnavatele.

Zároveň návrh stanoví, že v některých případech podpora nenáleží; vyjmuti by měli být zaměstnanci pracující v režimu konta pracovní doby, či pokud bylo zaměstnanci poskytováno nemocenské či peněžitá pomoc v mateřství.

K návrhu je zaměstnavatel povinen doložit související podklady. Nelze si nevšimnout, že zaměstnavatel je mimo jiné povinen doložit čestné prohlášení, že nevyplatí společníkům mimořádné podíly na zisku ani mezi ně nijak nerozdělí vlastní zdroje ani jim neposkytne žádné jiné mimořádné plnění včetně předčasného splacení úvěru. Toto ustanovení považuji za značně problematické. Jednak může vést k tomu, že podíl na zisku si nebude moci vyplatit společník, který se osobně účastní na podnikání společnosti a nemá se společností uzavřenou žádnou jinou smlouvu, tedy jeho příjem je představován právě jen podílem na zisku; daný společník tak zůstane zcela bez prostředků (typicky se tento problém bude týkat menších podniků a start-upů). Zároveň lze toto ustanovení chápat jako určitý trest za úspěch předchozích let - kdy mohlo z různých důvodů dojít k akumulaci vlastního kapitálu, např. za účelem plánované investice, která se ale právě s ohledem na mimořádnou událost spouštějící kurzarbeit nemůže uskutečnit. Zároveň není ani jasný cíl tohoto ustanovení - pokud má zajistit, že podporu nezískají silné společnosti s finančními rezervami, není schopno splnit daný účel, tedy toto čestné prohlášení nepovede k tomu, že na podporu dosáhnou pouze „chudí“ zaměstnavatelé; není totiž nic snazšího než vyčkat na uplynutí relevantního období a k výplatě zisku přistoupit až posléze. Daný zákaz výplaty zisku tak lze velmi snad obejít. V neposlední řadě je pak třeba vzít v potaz, že za zaměstnavatele - právnickou osobu - takové prohlášení bude nejspíše činit statutární orgán, který ovšem nemůže zvrátit ani nijak zamezit tomu, že společníci případně rozhodnou o výplatě zisku jinak; pak lze argumentovat, že čestné prohlášení bylo pravdivé k okamžiku podání oznámení a jeho nesplnění není přičitatelné společnosti, ale jejím společníkům. S ohledem na uvedené se tak předmětné ustanovení jeví jako značně nelogické a problematické.

Aktuální stav

Jak uvedeno výše, kurzarbeit, který by rozumně nastavil podmínky státní podpory podnikání ve vztahu ke mzdovým nákladům a zaměstnanosti, se dosud nepodařilo legislativně upravit. Jeho záměr je ovšem jasný a smysluplný: podpořit soukromou sféru v mimořádných situacích a aktivně přispět k udržení pracovních míst. S ohledem na stav legislativního procesu a vysoký počet pozměňovacích návrhů je jasné, že diskuze k tomuto institutu budou probíhat po delší dobu a plánovaná účinnost k 1.11.2020 není splnitelná. Ostatně již byl pragmaticky prodloužen program Antivirus A do konce tohoto roku. Budeme s napětím sledovat další vývoj a doufat, že konečná podoba kurzarbeitu bude rozumně a účinně poskytovat pomoc podnikatelům a jejich zaměstnancům v této tíživé době.