Nová pravidla pro práci z domova aneb novela home-office je v poslanecké sněmovně

Markéta Cibulková

Datum publikace: 27.05.2021

Ač je práce z domova už více než rok velmi využívaným institutem, její ucelená úprava v zákoníku práce chybí. Zákoník práce stanoví jen základní pravidla pro práci mimo pracoviště zaměstnavatele, a to výhradně jen pro zaměstnance, kteří si svoji pracovní dobu rozvrhují sami. Ovšem typický home-office, jak je v praxi nejčastěji využíván, výslovně upraven není.

Navrhovaná novela zákoníku práce, která je v současné době v poslanecké sněmovně slibuje moderní, účelné a komplexně uchopené změny. Domnívám se ale, že má k tomuto sebevědomému cíli daleko a řada navržených změn by v praxi způsobila spíše komplikace.

Co se navrhuje? Níže uvádím stručně nejzásadnější body novely.

  • - Možnost uzavření dohody o home-officu s tím, že tuto dohodu je až na výjimky možné vypovědět s dodržením 14tidenní výpovědní doby (pokud zaměstnanec hrubě či opakované porušuje svoje povinnosti, lze výpovědní dobu zkrátit na 48 hodin);
  • - Zaměstnavatel má být oprávněn home-office jednostranně nařídit (ovšem jen na nezbytně nutnou dobu a ze závažných důvodů, jako jsou např provozní důvody, živelná událost, opatření veřejné moci apod.);
  • - Zaměstnanci požívající speciální ochrany (např. zdravotně postižení, zaměstnanci pečující o dítě mladší 15 let, těhotné zaměstnankyně apod.) mají mít na home-office nárok (pokud požádají), a to alespoň do výše ½ jejich pracovní doby. Zaměstnavatel jim nemusí práci z domova umožnit jen v případě vážných provozních důvodů nebo protože to povaha jejich práce neumožňuje (typicky např. prodavačka v obchodě nebo pracovník u linky);
  • - Zaměstnavatel má být povinen hradit náklady, které zaměstnanci vzniknou v důsledku práce z domova (např. náklady na elektřinu, plyn, internetové připojení, telefon aj.) s tím, že se výslovně umožnuje tyto náklady hradit paušální částkou;
  • - Zaměstnavatel nesmí zaměstnance izolovat od ostatních zaměstnanců a musí mu umožnit pravidelný osobní kontakt se zaměstnanci na pracovišti zaměstnavatele (pokud o to zaměstnanec požádá);
  • - Zaměstnanec má mít právo být tzv. „offline“, tj. odpojit se s tím, že zaměstnavatel po něm nemůže požadovat výkon práce mezi 20 hodinou a 6 hodinou, o sobotách, nedělích a po dobu svátků (ledaže jde o práci nezbytnou);
  • - Zaměstnavatel musí zajistit potřebné technické vybavení pro práci z domova, ledaže se se zaměstnancem dohodne, že bude při práci z domova využíváno vlastní vybavení zaměstnance;
  • - Pravidla týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se při práci z domova mají použít přiměřeně. Dojde-li při výkonu práce z home-office k pracovnímu úrazu, je zaměstnanec povinen umožnit zaměstnavateli provést šetření k objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu v místě home-office.

Pro úplnost je nutné dodat, že povinnost hradit náklady, pravidla o ne izolaci zaměstnanců a vybavení pracovními nástroji se neuplatní v případě, že je práce z domova konána jen výjimečně nebo v případě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

Navrhovaná účinnost novely je k 1.7.2021. Vzhledem k současné situaci a faktu, že novele není nakloněna vláda ani zástupci zaměstnavatelů, není příliš pravděpodobné, že by nová úprava home-office - jak je popsána výše -byla poslaneckou sněmovnou schválena.