Novela zákoníku práce účinná od 1. prosince 2022 aneb otcovská dovolená

Markéta Cibulková

Datum publikace: 27.12.2022

V rámci novely zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním pojištěním došlo také k novelizaci zákoníku práce kam přibyl mimo jiné nový paragraf 195a zavádějící novou překážku v práci pro otce a nový pojem – otcovská dovolená. Novela nabyla účinnosti 1. prosince 2022. 

Otcovskou dovolenou a s ní spojený nárok na otcovskou (tj. dávku otcovské poporodní péče, jejíž podmínky stanoví zákon č. 187/2006 Sb., zákon o nemocenském pojištění) budou moci zaměstnanci čerpat v souvislosti s narozením dítěte a péčí o něj, a to v rozsahu až 2 týdnů. Od 1. prosince 2022 náleží otcovská dovolená rovněž otci, jehož dítě se narodilo mrtvé nebo zemřelo v období 6 týdnů ode dne narození. Otcovská dovolená bude poskytována po dobu, po kterou bude příslušet dávka otcovské poporodní péče. 

Pro připomenutí uvádím, že podmínkou nároku na dávku otcovské poporodní péče je účast na nemocenském pojištění; otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Sňatek se ale nevyžaduje. Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Dávka otcovské poporodní péče náleží, nastal-li nástup na otcovskou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. Den nástupu si určí každý sám podle potřeby. V případě, že je dítě hospitalizováno ze zdravotních důvodů, na straně dítěte nebo matky dítěte, lhůta pro nástup na otcovskou se o tyto dny hospitalizace prodlužují. Výše dávky otcovské poporodní péče je stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) a je taktéž vyplácena příslušnou OSSZ. Vedle žádosti o dávku otcovské poporodní péče (kterou podává zaměstnanec před nástupem na čerpání dávky u svého zaměstnavatele, který ji neprodleně předá příslušné OSSZ), žádá zaměstnanec současně i zaměstnavatele o otcovskou dovolenou.

Otcovskou dovolenou může zaměstnanec čerpat (a je to logické a účelné) současně s mateřskou dovolenou zaměstnankyně. Stejně jako zaměstnankyně na mateřské dovolené, chrání otcovská dovolená i otce – zaměstnance před skončením pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením pracovního poměru. Po skončení otcovské dovolené je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na jeho původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit ho podle pracovní smlouvy. Obdobně jako u mateřské dovolené, požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení otcovské dovolené, je zaměstnavatel povinen jeho žádosti vyhovět. Je třeba zdůraznit, že čerpáním otcovské dovolené se nevyčerpává automaticky nárok na dovolenou za kalendářní rok, či se nevylučuje čerpat rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené za kalendářní rok na dobu, kdy je zaměstnanec na otcovské dovolené. Logicky pak dále platí, že standardní dovolená se nástupem na otcovskou dovolenou automaticky přerušuje.