Novinky v oblasti PLS

Michal Peškar

Datum publikace: 03.07.2024

V souladu s požadavky antibyrokratického balíčku předložilo Ministerstvo zdravotnictví v březnu tohoto roku návrh novely zákona o specifických zdravotních službách. Návrh čeká na projednání vládou. V oblasti pracovního práce se novela dotkne zejména vstupních prohlídek a zavedení nového institutu tzv. opatření k podpoře zdraví. 

Vstupní prohlídky

Návrh míří na sjednocení postupu pro provádění vstupních a periodických prohlídek u zaměstnanců v pracovním poměru. Tím má být upuštěno od současného povinného provádění vstupních prohlídek pro všechny práce bez ohledu na kategorii. Vstupní prohlídky by dle novely nebyly povinné pro první a druhou „nerizikovou“ kategorii prací (vyjma prací, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilost). Uchazeči o takové práce by byli považováni za zdravotně způsobilé k výkonu práce (vyvratitelná domněnka způsobilosti).

Tímto postupem tak dochází k přeměně obligatorních vstupních prohlídek na vstupní prohlídky fakultativně obligatorní, protože zaměstnavatel může na základě svého uvážení stále trvat na jejím provedení. Takové prohlídce se pak bude muset uchazeč podrobit. Pokud by se uchazeč o zaměstnání nepodrobil, bude u něj stanovena domněnka zdravotní nezpůsobilosti. Stejně tak novela počítá i s případy, kdy by vstupní prohlídku vyžadovala osoba ucházející se o zaměstnání, v takovém případě bude zaměstnavatel povinen vystavit žádost o provedení prohlídky.

Opatření k podpoře zdraví

Nový institut „opatření k podpoře zdraví“ cílí na minimalizaci negativních dopadů pracovního zatížení, celkovou podporu zdraví a předcházení a zmírňování dopadů pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců.  

Zaměstnavatel by tak měl povinnost analyzovat rizika konkrétního pracoviště, vyhodnotit vhodná opatření a zaměstnance informovat o jejich přijetí. Tuto činnost může zaměstnavatel zajistit prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, praktickými lékaři nebo třetí osobou se zkušenostmi v oblasti veřejného zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví svou vyhláškou stanoví konkrétní opatření k podpoře zdraví.

Posuzování nemocí z povolání 

Novela dále vypouští povinnost poskytovatele sdělit informaci zaměstnavateli (osobě povinné k náhradě újmy na zdraví a jiné nemajetkové újmy) o tom, že se posuzovaný zaměstnanec odmítl podrobit odbornému vyšetření v rámci prvního posuzování možné nemoci z povolání. Tato povinnost zůstane pouze v případě, kdy se posuzovaný zaměstnanec odmítne podrobit odbornému vyšetření v rámci pravidelné kontroly při uznané nemoci z povolání.

Zcela nový odstavec dále stanovuje, že žádost o uznání nemoci z povolání pro konkrétní diagnózu nelze podat opakovaně. Rovněž nelze na žádost posuzovaného zaměstnance, nebo jiné oprávněné osoby, ukončit posuzování nemoci z povolání, pokud již bylo zahájeno ověřování podmínek vzniku onemocnění. Toto opatření má zabránit situacím, kdy pacient nebo jiná oprávněná osoba podá žádost o uznání nemoci z povolání, poté požádá o ukončení posuzování a po určité době znovu žádá o uznání nemoci z povolání pro stejnou diagnózu.