Poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Eva Procházková

Datum publikace: 30.10.2020

V návaznosti na uzavření škol od 14. října 2020 a v souvislosti s opatřeními proti šíření COVID-19 je v rámci stavu legislativního nouze přijímám zákon, kterým se upravují podmínky poskytování ošetřovného při mimořádných opatřeních (dále jen „Návrh zákona“) a (dále jen „krizové ošetřovné“). Poslanecká sněmovna schválila v pozměněném znění vládní návrh dne 21. října 2020 a návrh byl postoupen do Senátu dne 22. října 2020 (senátní tisk č. 330). Informace v tomto článku obsažené vycházejí ze znění Návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 21. října 2020.

Kdo má nárok

Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci (v pracovním poměru a za podmínek stanovených níže i tzv. „dohodáři“), jestliže nemůžou vykonávat práci z důvodu ošetřování/péče o:

  1. dítě mladší 10 let z důvodu nemoci, nařízené karantény, uzavření školských zařízení v důsledků mimořádných opatření při epidemii (dále jen „Opatření“) nebo pokud je nařízena karanténa osobě, která o dítě normálně pečuje,
  2. nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby (bez ohledu na stupeň závislosti) a nemůže z důvodu Opatření navštěvovat školu,
  3. osobu ve věku nad 10 let, která je umístěna v zařízení určené pro péči o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby podle zákona o sociálních službách (stacionáře apod.) a která nemůžou toto zařízení navštěvovat z důvodu Opatření.

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v písmenech b) a c) žije se zaměstnancem v domácnosti. Podmínka společné domácnosti nemusí být splněna, pokud je péče poskytována osobě jejím rodičem.

„Dohodáři“ mají nárok na „krizové ošetřovné“, pokud je za ně odváděno sociální pojištění, a dále ti, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba péče, pokud byli účastni nemocenského pojištění aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, v němž vznikla potřeba péče.

Kdy a jak dlouho se poskytuje ošetřovné

Klasická podpůrčí doba ošetřovného 9 kalendářní dnů (resp. 16 kalendářních dnů u osamělých zaměstnanců) podle § 40 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění se prodlužuje o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo škol nebo jejich části z důvodu Opatření nebo o dobu, po kterou trvalo nařízení karantény. Nicméně nárok na ošetřovné zaniká skončením zaměstnání.

Ošetřovné se vyplácí za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny péče vykázané na předepsaném tiskopisu; v případě střídání péče se uvádějí též dny, v nichž o dítě nebo jinou osobu pečoval druhý oprávněný.

Ošetřovné se neposkytuje:

  • v době školních prázdnin,
  • volných dnů vyhlášených ředitelem škody v průběhu školního roku,
  • za dny pracovního klidu v kalendářním týdnu, pokud zaměstnanci v tomto týdnu nevznikl nárok na výplatu ošetřovného ani za 1 kalendářní den, který měl být pro zaměstnance pracovním dnem v kalendářním týdnu a v němž potřeba péče trvala.

Konkrétně to znamená v týdnu od 26. října do 1. listopadu 2020 podle informací umístěných na stánkách MPSV, že v rámci týdne dojde k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. Podle informací na stránkách MPSV tak v „týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend.“

S výše uvedeným ale nekoresponduje opatření Ministerstva školství č.j. MSMT-39185/2020-1, kterým došlo k vyhlášení prázdnin na 26. a 27. října 2020. Nemám informace, že by toto opatření bylo zrušeno, možná nepřímo bodem II. usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření. Mám za to, že situace v této chvíli není úplně jasná. Ale i kdyby pondělí a úterý byly prázdniny, nárok na ošetřovné by mohl vzniknout za středu a je-li den pracovního klidu pro zaměstnance i sobota a neděle, pak by měl nárok i za sobotu a neděli.

Ošetřovné bude splatné obdobně jako další dávky nemocenského pojištění do 1 měsíce následujícího po dni, v němž byl stanovený doklad pro nárok na výplatu dávky doručen okresní správě sociálního zabezpečení.

Výše krizového ošetřovného a splatnost

V návaznosti na jednání v Poslanecké sněmovně došlo k navýšení ošetřovného za kalendářní den na dobu platnosti Opatření, a to na 70 % denního vyměřovacího základu (doposud 60% denního vyměřovacího základu, v případě jarních mimořádných opatřeních to bylo 80% denního vyměřovacího základu). U zaměstnanců v pracovním poměru a služebním poměru pracujících po stanovenou týdenní pracovní dobu (tedy lidově „na plný úvazek“) činní ošetřovné za kalendářní den nejméně 400 Kč za den. Má-li zaměstnanec sjednanou kratší pracovní dobu má nárok na denní dávku nejméně ve výši součinu částky 400 Kč a podílu kratší pracovní doby a stanovené týdenní pracovní doby. Např. u zaměstnance s týdenní pracovní dobou 25 hodin, kdy stanovená týdenní pracovní doba činí 40 hodin, má nárok na ošetřovné ve výši 400 Kč x 24/40 = 240 Kč.

Střídání péče

Návrh zákona umožňuje větší flexibilitu než zákon o nemocenském pojištění, a to tím, že pečující osoby mají možnost v rámci podpůrčí doby se střídat v péči vícekrát. Nicméně pečující osoby se nesmí střídat v rámci jednoho kalendářního dne. Zaměstnanci také mohou kombinovat ošetřovné s výkonem práce. Za dny, kdy vykonávají práci a je jím poskytnuta mzda (plat), ošetřovné nenáleží.

Jak se bude žádat

Při uplatnění nároku na výplatu ošetřovného v případě uzavření škol nebo jeho části na základě nařízení příslušných orgánů se potvrzení o uzavření tohoto zařízení bude nahrazovat prohlášením zaměstnance, který žádá o dávku; to platí obdobně pro trvání nebo ukončení tohoto uzavření.

Pro tyto účely ČSSZ by měla v těchto dnes zveřejnit nový zjednodušený tiskopis, který zaměstnanec vyplní a předá zaměstnavateli, který na něm potvrdí skutečnosti rozhodné pro nárok na ošetřovné a postoupí jej příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Časová platnost

Podle Návrhu zákona by „mimořádné ošetřovné“ mohlo být poskytováno po dobu platnosti mimořádných opatření při epidemii, nejdéle však do 30. června 2021.

Nárok na „mimořádné ošetřovně“ podle těchto pravidel bude možné uplatnit za období od 5. října 2020, a to i když podpůrčí doba podle zákona o nemocenském pojištění uběhla před účinností Návrhu zákona. Ošetřovné, které bylo vyplaceno od 5. října 2020 do dne nabytí účinnosti Návrhu zákona ve výši 60% z vyměřovacího základu bude dorovnáno do 70% vyměřovacího základu, a to automaticky do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Návrhu zákona.