ROČNÍ PROGRAM KONTROLNÍCH AKCÍ STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE

Martina Šumavská

Datum publikace: 04.04.2023

Státní úřad inspekce práce nedávno zveřejnil roční program kontrolních akcí pro rok 2023. Dle tohoto programu budou v tomto roce kontroly v rámci všech specializovaných oblastí směřovat zejména na ty zaměstnavatele, kteří nebyli v delším časovém horizontu podrobeni kontrole, a dále na ty zaměstnavatele, u kterých byly v minulosti kontrolami zjištěny závažné nedostatky. Kontrolovaní zaměstnavatelé budou vybíráni rovněž dle oborů činnosti a obsahu přijatých podnětů ke kontrole. Inspektoráty práce budou v tomto roce dále poskytovat součinnost Úřadu práce ČR při kontrolách těch zaměstnavatelů, kterým byl poskytnut příspěvek v rámci cíleného programu Antivirus.

Kontrolní činnost inspektorátů práce bude jako každoročně realizována se zaměřením na kontroly v oblasti zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů a podmínek a bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení.

Nejvýznamnější kontrolní oblastí na úseku zaměstnanosti jsou již tradičně kontroly zaměřené na potírání nelegálního zaměstnání a oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání. Další významnou oblastí jsou kontroly plnění povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců a oblast rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. V tomto roce budou realizovány i kontroly zaměřené na oblast výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte.

Kontroly v oblasti pracovněprávních vztahů se zaměří především na oblast agenturního zaměstnávání, odměňování zaměstnanců, rovné zacházení se zaměstnanci, dodržování zákazu diskriminace, dodržování pravidel při vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, pracovní doba a doba odpočinku, pracovní podmínky zaměstnanců ze zahraničí a rovněž pracovní podmínky zaměstnanců z Ukrajiny, kteří jsou držiteli dočasné ochrany.

V oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení se kontroly zaměří především na kontroly bezpečnosti práce v odvětví zpracovatelského průmyslu a strojírenství, stavebnictví, dopravy, těžby a zpracování dřeva, terciální sféry, zemědělství a potravinářství, kontroly k zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, kontroly dodržování povinností souvisejících s nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, kontroly v rámci integrované inspekce, kontroly šetření příčin a okolností vybraných pracovních úrazů a prověrky v rámci programu Bezpečný podnik.