Zákon o ochraně oznamovatelů – druhá vlna se blíží

Martina Šumavská

Datum publikace: 24.11.2023

Dne 1.8.2023 nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů, který umožňuje podávání oznámení o možném protiprávním jednání (tj. trestné činy, závažnější přestupky, porušení zákona o ochraně oznamovatelů a porušení jiných právních předpisů nebo předpisů Evropské unie ve specifických oblastech) a poskytuje oznamovateli, kterým může být např. zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, obchodní partner nebo člen orgánu právnické osoby, ochranu před případnými odvetnými opatřeními (např. rozvázání pracovního poměru, snížení mzdy, výpověď nebo odstoupení od smlouvy) ze strany povinných subjektů, tedy zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci, vybraných orgánů veřejné moci a zadavatelů veřejných zakázek.

Jednou z povinností, které jsou povinné subjekty dle tohoto zákona povinny splnit, je i zavedení vnitřního oznamovacího systému. Dle přechodných ustanovení byla přitom tato povinnost pro zaměstnavatele v soukromé sféře s 50 – 249 zaměstnanci odložena. Tito zaměstnavatelé jsou tak povinni vnitřní oznamovací systém zavést nejpozději do 15.12.2023.

Co to pro tyto zaměstnavatele nyní znamená? Pokud tak již neučinili, musí do poloviny prosince zejména:

  • zavést vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého oznamovatelům umožní ústní, písemné a na žádost oznamovatele i osobní podání oznámení; 
  • určit příslušnou osobu, která bude mít agendu oznamování na starosti – zejména bude přijímat a posuzovat důvodnost oznámení, navrhovat opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu, postupovat nestranně, zachovávat mlčenlivost;
  • poučit příslušnou osobu o jejích právech a povinnostech dle zákona o ochraně oznamovatelů a sepsat s ní o tom záznam;
  • uveřejnit zákonem stanovené informace způsobem umožňujícím dálkový přístup – zejména informace o způsobech oznamování, označení příslušné osoby s jejím telefonním číslem a adresou elektronické pošty nebo jiné adresy pro doručování.

Za nesplnění povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů hrozí povinnému subjektu uložení pokuty až do výše 1.000.000 Kč.