Jdi na obsah Jdi na menu
 

Aktuality z praxe

Příspěvky

K oznámení odborů, že u působí zaměstnavatele

16. 12. 2019 - 21 Cdo 641/2018 (připravil Michal Vrajík) 

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 641/2018 ze dne 27. 8. 2019 vyjádřil k otázce povahy oznámení odborové organizace, že u zaměstnavatele působí, a k náležitostem takového oznámení.

 

Povinné eNeschopenky začnou v plné podobě fungovat od 1. ledna 2020

5. 12. 2019 - Připravil Michal Hanuš 

Od 1. ledna 2020 se zavádí tzv. eNeschopenky. Lékaři budou povinni vystavovat potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance jak pro zaměstnavatele, tak i pro správu sociálního zabezpečení pouze elektronicky; cílem má být urychlení nahlášení dočasné pracovní neschopnosti. Dále bude uložena povinnost zaměstnavatelům zasílat podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu nebo odměny OSSZ v elektronické podobě.

 

Nejvyšší soud dovodil, že jednostranné započtení pohledávky na náhradu škody proti mzdě zaměstnance není přípustné

20. 11. 2019 - Připravil Matěj Daněk

Zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu ve výši  cca 7 tis. Kč, kterou neuhradil, zaměstnavatel ji tedy započetl na mzdu zaměstnance (s dodržením nezabavitelné částky mzdy). Zaměstnanec následně okamžitě zrušil pracovní poměr z důvodu nevyplacení části mzdy.

 

Může být zboží umístěné v samoobslužné prodejně předmětem dohody o odpovědnosti?

11. 11. 2019 - 21 Cdo 492/2019 (připravila Veronika Odrobinová) 

V rozsudku NS ČR sp. zn. 21 Cdo 492/2019 se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce, zda může být zboží umístěné v samoobslužné prodejně jako hodnota svěřená k vyúčtování předmětem dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování. Nejvyšší soud uzavírá, že zaměstnanec neztrácí možnost osobní dispozice se zbožím jen z toho důvodu, že je „vyskládáno v regálech samoobslužné prodejny, kde je volně přístupné zákazníkům“.

 

Funkce mzdového výměru a absence stanovení mzdy

21 Cdo 4002/2013 (připravil Jan Procházka) 

V případě, že mzda zaměstnance nebyla stanovena v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě a ani ve vnitřním předpisu nebo mzdovém výměru, má zaměstnanec právo na doplatek ke mzdě podle ustanovení § 112 odst.3 zák. práce, kdyby zaměstnavatelem určená mzda nedosáhla nejnižší úroveň zaručené mzdy ve smyslu ustanovení § 112 odst.2 zák. práce a nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (ve znění pozdějších předpisů).

 

Nemožnost postoupení pracovněprávní pohledávky (ani fiduciární cesí)

21 Cdo 389/2014 (připravil Jan Procházka) 

Při fiduciárním postoupení pohledávky se pohledávka - na rozdíl od cese - převádí do majetku postupníka "jen formálně", neboť není jejím smyslem (účelem), aby se postupník stal "novým hmotněprávním" věřitelem dlužníka, ale aby "postoupenou pohledávku" vymohl vlastním jménem ve prospěch postupitele a aby to, co vymohl, předal (po srážce sjednané odměny) postupiteli.

 

Okamžité zrušení nemusí obsahovat údaj, kdy se zaměstnavatel o důvodu pro okamžité zrušení dověděl

21 Cdo 2521/2013 (připravil Jan Procházka) 

K dosažení účelu sledovaného ustanovením § 60 zák. práce není vždy potřebné, aby okamžité zrušení pracovního poměru obsahovalo také údaje o tom, kdy se zaměstnavatel dověděl o důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru, nebo kdy tento důvod vznikl, anebo zda byl důvod okamžitého zrušení pracovního poměru předmětem šetření jiného orgánu, neboť i bez těchto údajů může být nepochybné, proč byl se zaměstnancem okamžitě zrušen pracovní poměr.

 

Vymezení bližších kritérií pro přiznán náhrady mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru

21 Cdo 3286/2013 (připravil Jan Procházka) 

Požádal-li zaměstnavatel o snížení, popřípadě o nepřiznání náhrady mzdy podle ustanovení § 61 odst. 2 zák. práce, je podle ustálené judikatury soudů především podstatné, zda zaměstnanec byl po neplatném rozvázání pracovního poměru zaměstnán u jiného zaměstnavatele, popřípadě zda se do práce u jiného zaměstnavatele nezapojil z vážného důvodu.

 

Vymezení vážných provozních důvodů podle § 241 odst. 2 zákoníku práce

21 Cdo 1821/2013 (připravil Jan Procházka) 

Při posuzování, zda jsou na straně zaměstnavatele dány vážné provozní důvody ve smyslu ustanovení § 241 odst. 2 zák. práce, je rozhodný stav provozu zaměstnavatele, jaký tu je v době, v níž dochází k posuzování opodstatněnosti žádosti (zrušení povolení) o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Z tohoto stavu je třeba při posuzování vážnosti provozních důvodů vycházet jak při zkoumání povahy provozu a dalších skutečností o organizačně technických poměrech zaměstnavatele, tak i při posuzování množství (počtu) zaměstnanců působících u zaměstnavatele, možností jejich vzájemného zastupování a možnosti (úrovně) jejich odměňování za vykonanou práci.

 

Kvalifikační dohoda o rozsah zohledněných nákladů

21 Cdo 97/2013 (připravil Jan Procházka) 

Předmětem následně uzavřené kvalifikační dohody se stávají jen ty druhy nákladů, o kterých si to účastníci dojednali, a je posuzován soulad se zákonem v případě předpokladů rozhodných pro uzavření dohody jako takové, a nikoli správnost dřívější kalkulace vztahující se k širšímu okruhu možných druhů nákladů, o kterých potom ani dohoda uzavřena nebyla. Z té příčiny mohou mít z hlediska posuzované problematiky význam jen předpokládané částky vztahující se k těm druhům nákladů, které se následně staly předmětem kvalifikační dohody. Nelze přisvědčit ani názoru dovolatelky, která dovozuje, že, vynakládal-li zaměstnavatel náklady na prohlubování kvalifikace zaměstnance již před uzavřením kvalifikační dohody, „je nutné i tyto náklady zahrnout do úvah o předpokládaných nákladech na prohlubování kvalifikace a zohlednit při hodnocení podmínek pro uzavření dané kvalifikační dohody“. Tento názor totiž nepřihlíží náležitě k tomu, že platnost právních úkonů je třeba posuzovat v okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy byl právní úkon učiněn, takže již dříve vynaložené náklady jako předpokládané uvažovat nelze.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující » 

 

 
TOPlist